Hva kan privatpersoner gjøre selv på det elektriske anlegget?

Eier/bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr har selv ansvaret for at dette til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger.

Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg.

Som ikke-faglært har du likevel lov til å gjøre mindre arbeider. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB) beskriver hva privatpersoner kan utføre av arbeid på elektriske anlegg i en oversiktlig liste. Les mer på nettsidene til DSB.